Правна услуги

Екологично право

  • Предоставяне на правни консултации в областта на приложимите екологични стандарти относно осъществяването на конкретен бизнес проект
  • Извършване на проучване и изготвяне на съответен анализ за въздействието върху околната среда (ОВОС и ЕО)
  • Консултиране относно специфичните екологични изисквания за защитени от НАТУРА 2000 зони.
  • Консултиране реализацията на проекти, за които е необходимо снабдяването с Комплексно разрешително
  • Предоставяне на консултации за извършване на дейности по управление на отпадъците и представителство пред компетентните органи за снабдяване със съответните разрешителни