Правна услуги

Дружествено право и търговски сделки

  • Подготовка на документи, необходими за учредяване на всички видове Български търговски дружества, както и представителство пред съответните компетентни органи
  • Изготвяне на всякакъв вид търговски договори
  • Предоставяне на правни консултации във връзка с дружествените структури, учредяване на клонове на чуждестранни и местни юридически лица и учредяване на лица с нестопанска цел
  • Придобиване на необходимите административни разрешения, регистрации и лицензии в зависимост от съответните отрасли
  • Предоставяне на консултации по всички въпроси, свързани със свикването на управителните органи и подготовка на дневния ред, изготвяне на протоколи резолюции и др.
  • Заличаване и ликвидация на търговски дружества